ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរណ៍ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ រយៈពេល០៣ថ្ងៃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដូចខាងក្រោម ÷

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១៣.២៧៧.៥៥៦ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ  ៨១.៧៤៥ នាក់

* រាជធានី ខេត្ត ដែលទទួលបានទេសចរច្រើនជាងគេទាំង៥ រួមមាន÷ 

១. កំពង់ចាម

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៣.៤៣១.២២៤ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៥៦ នាក់

២. កំពង់ស្ពឺ

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.២៣៣.២៩៥ នាក់ 

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.២៤៣ នាក់

៣. បាត់ដំបង 

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០៧១.៥៥៥ នាក់ 

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.៦៤១ នាក់

៤. ព្រៃវែង 

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០១៤.៦០៦ នាក់ 

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៣  នាក់

៥. សៀមរាប

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៩៤៣.០០០ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១២.៩៩១ ។ 

នេះបើយោងតាមប្រភពពី នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរណ៍ និងប្រភព : មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *