ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក អុឹម វុត្ថា ទីប្រឹក្សាក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានបង្វែរអោយបងប្អូន តោះស្វែងយល់បន្តិចអំពីអ្វីទៅជា IQ, EQ និង CQ ?

 • ពាក្យថា IQ សរសេរពេញ Intellectual Intelligence
 • ពាក្យថា EQ សរសេរពេញ Emotional Intelligence
 • ពាក្យថា CD សរសេរពេញ Cultural Intelligence
  => ពាក្យថា PQ – Perceptional Intelligence = IQ+EQ+CQ!
  ជាមួយនឹងការវាស់វែងទៅលើអង្គទាំង៣នេះ នាំឲ្យយើងអាចវាស់វែង អាចប្រឈមជាមួយភាពអសកម្ម នៅក្នុងកន្លែងការងាររបស់យើង !
 • intellectual quotient (IQ) របស់យើងម្នាក់ៗ ផ្តល់ឲ្យយើងនូវសមត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ៗ ធៀបទៅនឹងអ្នកដទៃនោក្នុងចំណោមក្រុមការងាររបស់យើង។ ជាការដាក់ពិន្ទុះលើសមត្ថភាព ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចាក់អំពីហេតុផល និងការងារទំនាក់ទំនង។ ការសាក់ល្បងវាស់ IQ គឹច្រើនជាងអំពិអ្វីដែលអ្នកយល់ដឹងលើវត្ថុង្វីមួយយ់ាងដូចម្តេច? នេះហើយជាហេតុផលមួយដែលការដាក់ពិន្ទុះមិនមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំង។ ការធ្វើតេស្ត IQ ក៏មិនវាស់ស្ទង់អ្វីៗដូចជាការច្នៃប្រឌិត ប្រាជ្ញា និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃភាពវៃឆ្លាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវាយតម្លៃអាចផ្តល់នូវការចង្អុលបង្ហាញដ៏ល្អអំពីសមត្ថភាព និងសក្តានុពលបញ្ញា។
 • emotional quotient (EQ) គឺផ្អែកលើថាតើយើងទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់យើង និងអ្នកដែលនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកដទៃបានល្អប៉ុណ្ណា ហើយកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់យើងទៅតាមនោះ។ ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនបានសិក្សាវាក៏ដោយ ភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ត្រូវបានធ្វើឱ្យពេញនិយមដោយស្នាដៃរបស់ Daniel Goleman ។ Goleman បានរកឃើញកត្តាចំនួនបួនដែលទាក់ទងនឹងភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍ រួមមាន ការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ការយល់ដឹងពីសង្គម និងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង។ ដំណឹង​ល្អ​អំពី​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ខាង​ផ្លូវ​អារម្មណ៍​គឺ​ថា​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​កែ​លម្អ និង​អភិវឌ្ឍ។
 • cultural quotient (CQ) គឺផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់យើង ដែលទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពផ្នែកវប្បធម៌។ នេះអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមនុស្សផ្សេងទៀត។ វារួមបញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពរបស់យើង ក្នុងការទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើ ដែលអាចហាក់ដូចជាមិនច្បាស់លាស់ចំពោះយើង ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យសំខាន់ចំពោះពួកគេ។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដទៃ ដែលអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយប្រព័ន្ធជំនឿ អាកប្បកិរិយា និងតម្លៃរបស់ពួកគេ។ វាអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការទទួលស្គាល់ភាសាកាយវិការ សញ្ញាដែលមើលឃើញ និងសញ្ញាសូរសព្ទ និងមិនពឹងផ្អែកលើប្រភេទស្តេរ៉េអូ។ វាអាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមរយៈការចង់ដឹងចង់ឃើញបន្ថែមអំពីអ្នកដទៃ និងដោយការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិធីបើកចំហរនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ។
  »» និយាយរួមធ្វើជាមនុស្ស គឺត្រូវមាន៖
 • IQ ល្អ «ប្រាជ្ញានិងសមត្ថភាព»
 • EQ ល្អ «អារម្មណ៍ល្អ» និង
 • CQ ល្អ «វប្បធម៌ល្អក្នុងការទំនាក់ទំនង ចេះយល់ពីអ្នកដទៃ និងចេះទទួលយោបល់ពិអ្នកដទៃដោយមានហេតុមានផល ក្នុងការសម្រេចចិត្ត»៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *