ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈថា បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង ១៤,៣០០នាក់មានបញ្ហាសុខភាពក្នុងរយៈពេល៨ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ។
ជំងឺគាំងបេះដូង និងជំងឺលើសឈាម គឺជាមូលហេតុធំបំផុតទីពីរនៃការស្លាប់ ដោយបានសម្លាប់បុគ្គលិកបោះឆ្នោតចំនួន ១០៨នាក់។
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកត់ត្រាបុគ្គលិកជិត 900 នាក់បានស្លាប់ដោយសារអស់កម្លាំងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2019 ដោយបង្ខំឱ្យមន្ត្រីកំណត់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាយុ 55 ឆ្នាំ ហើយតម្រូវឱ្យពួកគេពិនិត្យសុខភាពមុនពេលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ។ ប៉ុន្តែវិធានការនេះនៅតែបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការស្លាប់មួយចំនួនធំ ដែលនាំឱ្យប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនអំពាវនាវឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញពេញលេញនៃការបោះឆ្នោត។
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីជិត 205 លាននាក់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី សភា និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ នៅឆ្នាំនេះ ប្រទេសនេះត្រូវប្រមូលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 5.7 លាននាក់ ដើម្បីធ្វើការនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 800,000 នៅទូទាំងប្រទេស។
បន្ទាប់ពីជួយនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតពេញមួយថ្ងៃ ពួកគេត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយដៃរយៈពេល 12 ម៉ោងជាប់ៗគ្នា។ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា បុគ្គលិកភាគច្រើនមិនបានដេករយៈពេលពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *