ភ្នំពេញ​៖​ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (ត.ស.ព.) កំពុងដំណើរការចំនួន ២៤ទីតាំង នៃ៩រាជធានី-ខេត្ត ជាមួយគម្រោងវិនិយោគសរុបប្រមាណ ៦៥៥គម្រោង ដែលបានផ្ដល់ការងារជាង ១៧ម៉ឺនកន្លែង៖
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (ត.ស.ព.) កំពុងដំណើរការចំនួន ២៤ទីតាំង នៃ៩រាជធានី-ខេត្ត មានដូចខាងក្រោម៖

  • រាជធានីភ្នំពេញ មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន២
  • ខេត្តកណ្ដាល មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន២
  • ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន១
  • ខេត្តព្រះសីហនុ មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន៤
  • ខេត្តកំពត មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន១
  • ខេត្តកោះកុង មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន១
  • ខេត្តក្រចេះ មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន១
  • ខេត្តស្វាយរៀង មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន៩
  • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មានត.ស.ព.កំពុងដំណើរការចំនួន៣៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *