ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានព្យាករថា រដូវកាល “Spring Yun” ក្នុងឆ្នាំ 2024 នឹងមានការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកប្រហែល 9 ពាន់លានដង ដែលជាចំនួនកំណត់ត្រាក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយសម្រាប់ប្រទេសនេះ។
“ជុន យុន” គឺជាពាក្យសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល 40 ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 26 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា រួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ក៏ដូចជាថ្ងៃពេញបូណ៌មីនៃខែទីមួយផងដែរ។ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា “ការធ្វើចំណាកស្រុក” ដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *