ក្រុមនាងៗដែលមានរបរ ឡាយ
លក់ឡេតាមអនឡាញ មានចរិក
ញោះញង់ បំពុលសង្គម បំផ្លាញ
វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរអោយធ្លាក់
ចុះ ដោយមិនខ្វល់ពីក្រមសិលធម៌ ភាពថ្លៃថ្នូរជាស្រ្តីខ្មែរ ។

សុំសំនោមពរដល់ ក្រសួងវប្បធម៌ និងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ សូមមេត្តាមានវិធានការ
ចំពោះក្រុមប្រភេទនេះ យកទៅវា
ស់កំពស់ ផាកវិន័យអប់រំកែប្រែ ឬ
បញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការ ដើម្បីអោ
យរាងចាលថ្ងៃក្រោយ កុំអោយ
ហ៊ានធ្វើដូច្នោះទៀត៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ