ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីសុខភាព ជាកត្តាចម្បងបំផុតរបស់យើងម្នាក់ៗ ចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់ អំពីការផ្ដល់នយោបល់ ការបញ្ជាក់អំពីអាការះរោគផ្សេងៗ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ នោះជាប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់។
តើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ គួរទៅពិនិត្យភ្នែកនៅពេលណា? ហើយចាំបាច់ដែរឬទេ?
ក- អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២គួរទៅពិនិត្យភ្នែកនៅពេលដែលមានរោគសញ្ញាដូចជា ស្រវាំងភ្នែក ថយចុះគំហើញ។ល។
ខ- អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែកតាំងតែពីពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដំបូង ហើយត្រូវតាមដានជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះជាមិនរោគសញ្ញាក៏ដោយ។
សូមបងប្អូនចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ Comment ដោយជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយដែលគិតថាត្រឹមត្រូវ។
Please Like & Share! ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *